Express Saving and Credit Cooperative Society Ltd.

सुचना

ॠणी सद्स्यहरुलाई ॠण तिर्न बुझाउन आउनेबारे सुचना

ॠणको भाखा नघाएर बस्नु भएका ॠणी सद्स्यहरुलाई ॠण तिर्न बुझाउन आउनेबारे 15 (पन्ध्र) दिने अत्यन्त जरुरी सुचना