Express Saving and Credit Cooperative Society Ltd.

बचत

१. नियमित मासिक बचत ११%

२. बाल परिपक्व बचत ११%

३. आवधिक बचत १० देखि १३.५ %

४. सधारण बचत ८ %